สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองเพชร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวิชัย ชินศิริพันธุ์
ครู
44,560
2
นายศราวุฒิ แก้วทาสี
ครู
39,370
3
นางสุปราณี สาทพลกรัง
ครู
29,690
4
นางราตรี จันทร์หอม
ครู
24,930
5
นางสมหมาย เรืองรัมย์
ครู
15,440
6
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30,020