สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตะเคียน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
ลูกจ้างประจำ
1
1
นางสมศรี เจริญรัมย์
ครู
37,830
2
นางสมประสงค์ ชินรัมย์
ครู
37,830
3
นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง
ครู
36,480
4
นางฉลวย ธีระวิวัฒนกิจ
ครู
45,290
5
นางวันเพ็ญ อภิระติง
ครู
35,120
6
นางวลัยลักษณ์ ขำผา
ครู
23,450
7
นางปณิชา คำจันทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040
8
นายเสวต เดชสันเทียะ
ลูกจ้างประจำ
15,000