สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านเสม็ด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายบุญโสม ฉิมมาลี
ครู
37,830
2
นางศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์
ครู
29,420
3
นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์
ครู
30,020
4
นายสุเทพ ทรงประโคน
ครู
23,940
5
นางกนกพร พินุงรัมย์
ครู
30,020
6
นายโสภณ บุญพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
38,620