สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์
ครู
36,480
2
น.ส.สุภานัน นามวิชัย
ครู
49,420
3
นางศุภวรรณ ไกรสีห์
ครู
39,370
4
น.ส.นภพร พลการ
ครู
36,480
5
นางพรภัทร ชินศิริพันธุ์
ครู
38,620
6
นางพรศุทธา นามบุดดี
ครู
28,190
7
นางกมลนัทธ์ ดีมี
ครู
41,580
8
นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290