สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองปรือ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางธัญญารัตน์ กะสินรัมย์
ครู
46,040
2
นายภูรวิช ภรธนบูรณ์
ครู
23,450
3
นางรัทภร เนาว์ประโคน
ครู
26,970
4
น.ส.มนัสนันท์ มีชัย
ครู
36,840
5
นางเสาวนีย์ ลับโกษา
ครู
20,470
6
นายมหศักดิ์ แก้วนาพันธ์
ครู
33,140
7
นางอรลักษณ์ ปรัชญาศาสตร์
ครู
41,580
8
นายนิคม ปรัชญาศาสตร์
ครู
38,620
9
นางแจ่มใส ชูเกียรติพงศ์
ครู
45,290
10
น.ส.พรทิพย์ พรรณวรรณ
ครู
37,830
11
น.ส.นงเยาว์ ไถจะโปะ
ครู
31,440
12
นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนา
ครู
38,620
13
นางอุไรรัตน์ หลอมประโคน
ครู
43,800
14
นางยินดี แก้วจันทวี
ครู
40,860
15
น.ส.สมพร นาคาธร
ครู
37,830
16
นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
52,060
17
นายสุวรรณ สุริเทศ
พนักงานบริการ
16,960