สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านพระครูน้อย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
น.ส.สายพิณ พลสยม
ครู
43,800
2
นายพูนศักดิ์ ชอบธรรม
ครู
39,370
3
น.ส.สุมาลี ศรีตะวัน
ครู
43,800
4
นายประเสริฐ ปะโสทะกัง
ครู
43,800
5
นางจุไรรัตน์ ทวีปวรกุล
ครู
46,040
6
นางนราทิพย์ ดงงาม
ครู
47,660
7
นางเพชรี สารปรัง
ครู
46,040
8
น.ส.ปราณี อุสาทรัพย์
ครู
51,170
9
นายสมบัติ ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42,330
10
นายรังสรรค์ กองแก้ว
พนักงานบริการ
18,230