สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านท้องเรือ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางปาริฉัตร นิรัติศัยวิสุทธ
ครู
40,860
2
นายจีระ นิรัติศัยวิสุทธ
ครู
40,860
3
นางศิริลักษณ์ มีสุข
ครู
29,420
4
นางธนพร บุญสุด
ครู
35,120
5
นางทองม้วน เพชรเลิศ
ครู
38,620
6
นายทองใบ สะอาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
32,510