สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านกลันทาวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายบุญเรือน กิ่งแก้ว
ครู
37,830
2
นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์
ครู
38,620
3
นางดาหวัน ศรีบท
ครู
37,900
4
นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล
ครู
41,580
5
นางชนกานต์ พุทไธวัฒน์
ครู
30,620
6
นายหย่ง บุญรินทร์
ครู
40,100
7
นายกณวรรธน์ จอมไธสง
ครู
38,620
8
นายเพชร สุขเจริญ
ครู
31,440
9
นายสุรเชษฐ์ ครองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420