สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตะโก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
23
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายอินทรทัศน์ มุกดา
ครู
37,830
2
นางสุคนธา การรัมย์
ครู
38,620
3
นายวิเชียร มูลสิน
ครู
31,870
4
นางสิริวิมล อภิสุขสิริ
ครู
26,980
5
นางจิราพร เจนไธสง
ครู
17,070
6
นางชนัญญา สมานมาก
ครู
40,100
7
นางอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์
ครู
26,980
8
นายประมวล สีนาม
ครู
26,980
9
นางนาฎยา บุตรดีวงศ์
ครู
28,810
10
นางสุวรรณ์ ชุมสาย
ครู
37,900
11
นางหทัยกาญจน์ กะการัมย์
ครู
22,460
12
นางปรุงจิต วงศ์ทิมารัตน์
ครู
46,040
13
นางกระจ่างจิต แช่มรัมย์
ครู
25,440
14
นางจันทร์ศรี สาลี
ครู
52,060
15
นางอลิศรา อินยะโพธิ์
ครู
24,440
16
นางมัณฑนา คงสุขมาก
ครู
35,050
17
นายชนินท์ การรัมย์
ครู
43,800
18
นางกัญจนพร ทวีพงษ์
ครู
30,620
19
นางปราณี โคตรวงษ์
ครู
33,140
20
นายยศวัฒน์ สิริธนภัคพงศ์
ครู
37,830
21
นางสุพัตรา กิติพันธ์
ครู
31,250
22
นายประเทือง ตาละคำ
ครู
36,840
23
นายผดุงศิลป์ พุฒิพงศ์มงคล
ครู
24,440
24
นายวัฒนา ไกรสูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660
25
จ.ส.ต.องอาจ สาระรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
37,830