สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านง้าง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
3
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางอัญชุลี สินชัยศรี
ครู
36,840
2
นายเยี่ยม ทินนุรักษ์
ครู
36,250
3
น.ส.จำเนียร เจริญรัมย์
ครู
26,980
4
นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470