สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านมะค่า ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเพ็ญศรี จาบรัมย์
ครู
45,290
2
นางไพรินทร์ สดศรี
ครู
37,830
3
นายพิรุณฤทธิ์ บุญศิริ
ครู
43,800
4
นางยุภี โลกิยะปัญญา
ครู
35,640
5
นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22,460