สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองโสน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พ.บริการอัดสำเนา
1
1
นายไชยศรี กาญจนา
ครู
37,460
2
นางกรรณิกา เลาลักษณ์จรรย
ครู
26,980
3
นางอนุรี ดีรัมย์
ครู
46,040
4
นางพวงเพชร ทุมแสน
ครู
16,260
5
นางรุจิกร ญาณโยธิน
ครู
23,940
6
น.ส.อิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
ครู
22,460
7
นางสุมาลี ขาวรัมย์
ครู
36,480
8
นางสายพิณ แสนใหม่
ครู
43,800
9
นางสุไพรศรี ประสงค์ทรัพย์
ครู
47,660
10
นางขวัญใจ เนืองสา
ครู
39,370
11
นางมัทนา พรมป่าชัด
ครู
42,330
12
นางตฤณรัตน์ อาจทวีกุล
ครู
28,810
13
นางอุไรวรรณ ทองทิพย์
ครู
42,330
14
นายยิ่ง ประโกสันตัง
ครู
53,080
15
นางสุทธภา สันติปาลิต
ครู
37,900
16
นายสุธีรพันธ์ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580
17
นายบุญชู ชำรัมย์
พ.บริการอัดสำเนา
16,240