สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดโพธิ์ทอง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
23
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเพ็ญศรี ประกอบมี
ครู
45,290
2
นางกรรณิการ์ ไชยรส
ครู
39,370
3
นายเสด็จ วานิชยากร
ครู
47,660
4
นางพัชรินทร์ พราหมณ์กระโทก
ครู
38,620
5
นางเพียงใจ กรีรัมย์
ครู
33,800
6
นางเสริมสุข บุญคล้อย
ครู
27,500
7
นางนฤชล วรดีจิรโชติ
ครู
48,540
8
นางจันทร์ฉาย จันทร
ครู
37,200
9
นายมานิต ไชยรส
ครู
47,660
10
นางนิชดา ทองเหลา
ครู
37,830
11
นายปรีชา ปัดไธสง
ครู
35,050
12
นางทรรศพร สีหาเสน
ครู
30,020
13
นายชูศักดิ์ อุสาทรัพย์
ครู
15,840
14
นางชื่นเย็น มโนบาล
ครู
37,830
15
นางปิยนุช ศิลประสิทธิ์
ครู
37,830
16
นางวารี เพิ่มทรัพย์
ครู
46,040
17
นายเกื้อกูล มโนบาล
ครู
37,830
18
นายพรพงษ์ ทิพย์มาศโกมล
ครู
37,830
19
นางอัจฉรา เสรีวัฒน์
ครู
44,560
20
นางวรนุช ศรีตะวัน
ครู
35,800
21
นายสุขศิริ เพิ่มทรัพย์
ครู
49,420
22
นางเสาวนีย์ ศรีประเสริฐ
ครู
38,620
23
นางชฎารัตน์ ชุตินิรันดร์
ครู
43,800
24
นายดำรงค์ จาบรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,080
25
นายประชุม เรืองรัมย์
พนักงานบริการ
17,890
26
น.ส.อรุณี นิลสระคู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21,460