สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายบุญเที่ยง ที่สำราญ
ครู
28,050
2
นางพูนศรี ชอบธรรม
ครู
40,100
3
น.ส.รุจี ศรพระอินทร์
ครู
33,850
4
นางยุวดี กะสินรัมย์
ครู
21,950
5
นางนภารัตน์ บุญพัฒน์
ครู
35,050
6
นายวินัยศักดิ์ กะสินรัมย์
ครู
44,560
7
นายบุญลอง คำบาง
ครู
37,830
8
นายประวิทย์ ประทีปรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,800