สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านพะไล ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสันติ บัวผัน
ครู
43,800
2
นางทองคำ บัวผัน
ครู
43,080
3
นางประยูร ยืนยิ่ง
ครู
39,370
4
นายจิระพงษ์ หงษ์คำ
ครู
34,470
5
น.ส.จุฑามาศ เหมือนวาจา
ครู
14,620
6
นายพยัต ยืนยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,860