สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองผักแว่น ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
2
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายศักดิ์ศิริ ทวีสุข
ครู
46,040
2
นางมนิสตา แดงสี
ครู
21,950
3
นายพิสิฐ ทองธนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100