สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโนนศิลา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
ลูกจ้างประจำ
1
1
นางสลักจิต ศรีโสภา
ครู
46,760
2
นายพินิจ ศรีโสภา
ครู
44,560
3
นางมลิวัลย์ นามปัญญา
ครู
48,540
4
นายเกรียงไกร สุจิรพงศ์
ครู
29,420
5
นางลัดดาวัลย์ สุจิรพงศ์
ครู
29,420
6
นางอุไรรัตน์ วันล้วน
ครู
35,120
7
นางวีรยา ไชยพิศ
ครู
40,100
8
น.ส.พเยาว์ ซารัมย์
ครู
14,620
9
นายวิทยา สุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470
10
นายกิตติพัฒน์ ปานเด
ลูกจ้างประจำ
17,550