สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านถลุงเหล็ก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
น.ส.ฐิติมา เรืองไพศาล
ครู
25,440
2
นางมนันยา เสียงวังเวง
ครู
22,460
3
นางชุติมา ทรัพย์อุดม
ครู
22,940
4
นางพวงผกา อุสาทรัพย์
ครู
16,260
5
น.ส.จรรยาพร นครแสน
ครู
23,940
6
นางสุพัตรา สีรุ้งพราย
ครู
30,020
7
นางจันที ตอรบรัมย์
ครู
29,420
8
นางนฤภร พรหมบุตร
ครู
39,370
9
นายจตุพงศ์ วงค์งาม
ครู
36,480
10
นายนิยม เอื้อเฟื้อ
ครู
46,760
11
นางสุภาภรณ์ อินทุลักษณ์
ครู
49,420
12
นายชาญชัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42,330
13
นายฤทธิรงค์ สวัสดี
พนักงานบริการ
16,030