สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองขวาง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสุเทพ ปักเคธาติ
ครู
37,830
2
นางรพีพร มนตรีโพธิ์(ขวกเขียว)
ครู
36,250
3
นางละมุล แมนไธสง
ครู
28,190
4
นางวรัชยา ภูสังกา
ครู
17,970
5
นางศรีทอง ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290