สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสระเกษ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายศิริวัฒน์ จริยากุลวงศ์
ครู
38,620
2
นางอาภรณ์ ขีรัมย์
ครู
29,420
3
นางอัมพร อุดหนองเลา
ครู
23,940
4
นางเกยูร ดวงภักดีรัมย์
ครู
32,510
5
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290