สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองยาง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางมนิดา ปักเคธาติ
ครู
44,560
2
น.ส.นิติยา โพธิแสง
ครู
21,950
3
ส.อ.ยุทธนา ภัททิยะโชติ
ครู
21,950
4
นางนฤมล จาตุรชาต
ครู
38,620
5
นางอบเชย ปักเคธาติ
ครู
41,580
6
นายวิรัตน์ ชื่นใจ
ครู
37,200
7
นายนฤชัย ปักเคธาติ
ครู
35,800
8
นายอมตะ อนุสิทธิ์
ครู
37,830
9
นายวีระพล รัตนสุข
นักการภารโรง
15,610
10
นายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,760