สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองมะค่าแต้ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายสมาน ลีประโคน
ครู
32,060
2
นางสุนทรี ภาพนอก
ครู
19,950
3
นางพัชรี คงศิริปัญญา
ครู
26,450
4
นางเกษร แก้วอาจ
ครู
24,440
5
นายสุรเชษฐ์ ภูสังกา
ครู
28,810
6
นางมณทกานต์ เจียมรัมย์
ครู
25,930
7
นางพัชรินทร์ แสนเมืองแก้ว
ครู
24,930
8
นางกัญญาภัทร สามิบัติ
ครู
28,590
9
นายสถิตย์ จันดาโชติ
ครู
35,120
10
นางศิริพร อาจทวี
ครู
35,800
11
นายวุฒิกรณ์ โพธิ์กลาง
ครู
37,830
12
นายบุญธรรม ถิ่นทัพไทย
ครู
38,620
13
นายสง่า วิโสรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30,620
14
นายธีระวัฒน์ วงษ์ภักดี
พนักงานบริการ
16,340