สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านม่วง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสุวิทย์ แวทไธสง
ครู
32,650
2
นางสมบูรณ์ ดวงจำปา
ครู
23,450
3
น.ส.อรอุษา ปานะโปย
ครู
19,460
4
นางนภาเพ็ญ จริยา
ครู
29,420
5
นางดอกรัก ธรรมสา
ครู
30,020
6
นายไพบูลย์ อาจทวี
ครู
35,800
7
นางสมพิศ จันทา
ครู
36,480
8
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ ศิริพงษ์
ครู
28,190
9
นางนพยงค์ ถือดำ
ครู
35,800
10
นางดวงชุดา มุ่งดี
ครู
28,190
11
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
35,800