สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  พระครูวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุภาพร อยู่แท้กุล
ครู
45,290
2
นางจันทร์ดี สุโข
ครู
25,440
3
นางพิกุล เพ็ชรสูงเนิน
ครู
32,510
4
นายสินชัย ทองนาค
ครู
41,580
5
นายวรวุฒิ พรหมเอาะ
ครู
37,830
6
นางอุษา นาคประพันธ์
ครู
27,500
7
น.ส.ชวัลกร หมื่นฤทธิ์
ครู
31,870
8
นางพรรณนพัช จริยากุลวงศ์
ครู
40,860
9
นางภคอร ทูนมาลา
ครู
37,200
10
น.ส.สำเรียง สุโข
ครู
45,290
11
นายประสาร เวียงใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080