สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านม่วงโนนสูง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางบุปผา วงศ์อุทุมพร
ครู
45,290
2
นางทุติยา เจริญสุข
ครู
49,420
3
นายทรงศักดิ์ งามพานิชกิจ
ครู
46,040
4
นางปัญญา สิงห์ชำนาญรบ
ครู
46,040
5
นางสมควร ประทาน
ครู
30,620
6
นางศศิธร เทพเนาว์
ครู
37,830
7
นางวีณา ออกรรัมย์
ครู
37,830
8
นางอรปรียา บุญเชิญ
ครู
34,430
9
นางวิไลลักษณ์ เสียงวังเวง
ครู
37,900
10
นายเกษม นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660