สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสำโรงโนนเค็ง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุกัญญา สุขสมาน
ครู
37,900
2
นางสุกัญญา บุตรสารส
ครู
21,460
3
นางชะตาจิต แซวรัมย์
ครู
22,940
4
นายสุนทร ขีรัมย์
ครู
31,440
5
นางรุ่งทิวา ด้วงโพนทัน
ครู
27,580
6
นางจุรีย์พร เติมทรัพย์
ครู
34,470
7
นายบวร ฤทธิธรรมกุล
ครู
46,760
8
นางอำพร อินกะสังข์
ครู
40,860
9
นางจินดารัตน์ แสงดี
ครู
37,830
10
นายสม วงศ์ทิมารัตน์
ครู
45,290
11
นางอารี ไชยหงษ์
ครู
34,470
12
นางไพบูลย์ โทนหงสา
ครู
45,290
13
นายประหยัด โทนหงสา
ครู
46,760
14
น.ส.ฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูล
ครู
33,140
15
นายสมควร ทองงาม
ครู
33,260
16
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100