สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองตราด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางจุฬารัตน์ กายไธสง
ครู
45,290
2
นายสนิท แพงมา
ครู
37,830
3
นายวิคูณ สุคำ
ครู
35,640
4
นายศุภวัฒน์ รัตนเสน
ครู
26,450
5
น.ส.พยอม ศรีวัชรามาศ
ครู
23,940
6
นายสุพจน์ เขียวรัมย์
ครู
38,620
7
นายสุรศักศิ์ คติพงศ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
35,640