สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านบัลลังก์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายชาติชาย สืบค้า
ครู
35,640
2
นางวรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถ
ครู
23,450
3
นางจันทร์เพ็ญ หลักบุญ
ครู
45,290
4
นางอารีย์ เมิดไธสง
ครู
37,830
5
นางกิตติยา ปาลกวงศ์
ครู
37,830
6
นายผดุงศักดิ์ เมิดไธสง
ครู
37,900
7
นายเสริมศักดิ์ สอดทรัพย์
ครู
37,830
8
นายอดิศักดิ์ กัลยา
ครู
28,190
9
นางประกอบ เพชรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580
10
นายเต็ง ตราชู
พนักงานบริการ
17,890