สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านมาบสมอ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางจุไรรัตน์ ชื่นใจ
ครู
38,620
2
นางสุปราณีย์ รัตนดี
ครู
32,510
3
นายจีระพิน สินปักษา
ครู
33,850
4
นางประนอม แดงงาม
ครู
39,370
5
นางพรญาณี คำสอน
ครู
22,460
6
นายสมชัย ปัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370
7
นายบุญนวย จันทะมาศ
พนักงานบริการ
15,440