สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านนากลาง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางภนิดา ชมพิกุล
ครู
21,950
2
นางเจนจิรา กัลยา
ครู
30,020
3
นายเบิกฤกษ์ เกิดสุข
ครู
42,330
4
นายมาโนช อำพันธ์ทอง
ครู
37,200
5
น.ส.สุภลักษณ์ ตาชูชาติ
ครู
37,900
6
นางธนพร คิมรัมย์
ครู
38,620
7
นางมาลินี มงคลมะไฟ
ครู
40,100
8
นายวิเชียร อินกะสังข์
ครู
46,040
9
นางวรัญญา เสนาปักธงไชย
ครู
47,660
10
นายจำรัส เสนาปักธงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
60,150
11
นายไพบูลย์ คะรานรัมย์
พนักงานบริการ
17,890