สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดสถานีหนองตาด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางวรรณวรางค์ พาพัวพัน
ครู
43,800
2
นางสุภาพ พาราษฎร์
ครู
41,580
3
นางสุนีย์ ทาละไล
ครู
31,250
4
นายอนันท์ อินทะดก
ครู
37,900
5
นางอำพร เอกวุฒิวงศา
ครู
53,080
6
นางอำนวย แก้วฉวี
ครู
48,540
7
นายทำนอง คำสาร
นักการภารโรง
14,850
8
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420