สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตราดหนองพลวง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางสุทธิรัตน์ ศรีสุข
ครู
49,420
2
นางเกตุนภา พงศ์จรยา
ครู
35,050
3
นางสุธาสินี อื้อเพชรพงษ์
ครู
42,330
4
นางพัชร์รัศมิ์ อมรพลัง
ครู
32,650
5
นางสมพร วงศ์ประณุท
ครู
48,540
6
นางสุภาวดี พิศักดิ์
ครู
40,860
7
นายทรงยศ ศรีชะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,200
8
นายบัญฑูรย์ พลรัมย์
พนักงานบริการ
16,240