สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองไผ่ใหญ่ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางบรรเทิง รุ่งโรจน์
ครู
43,800
2
นางผกามาศ ปะโสทะกัง
ครู
42,330
3
นายเสรี เลิศฤทธิ์
ครู
46,040
4
นางพวงพยอม วรรณโกษิตย์
ครู
35,120
5
นางสุชารัตน์ อมรวณิชวงศ์
ครู
40,860
6
นางนารีนารถ กนกศิลป์
ครู
37,200
7
นายกิติสุข โตประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170