สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  สามัคคีมีชัยวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
16
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางรชยา รชตานนท์
ครู
37,830
2
นางเสน่ห์จิต สุโข
ครู
25,440
3
นางจิรนันท์ คอนรัมย์
ครู
22,940
4
นางระพีพรรณ พนมรัตน์
ครู
29,690
5
นางละออ เนาว์พิริยวัฒน์
ครู
43,080
6
นางศศิธร ลิ้มตระกูล
ครู
19,950
7
นางทศพร จิตรามาตร
ครู
35,050
8
นางทิพย์สุดา แสวงผล
ครู
33,850
9
นางสุกัญญา ลุนผา
ครู
23,940
10
นางกนกวรรณ สมใจ
ครู
34,470
11
นางวารา เทพเนาว์
ครู
42,330
12
นางเปรมจิตต์ ไชยโชค
ครู
36,250
13
นางสมหมาย กรีทวี
ครู
37,830
14
นางสุพรรณี ศรีวัฒนชัย
ครู
4,834
15
นายบุญช่วย ชำรัมย์
ครู
43,800
16
นายสยาม มะริดรัมย์
ครู
19,460
17
นายแสง แก้วฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420
18
นายทวีวัฒน์ สมบัติ
พนักงานบริการ
17,200