สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองตราดน้อย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางจรรยา เกาประโคน
ครู
40,860
2
นางคำจันทร์ สมลิคุณ
ครู
32,510
3
นางประไพ เชียงขุนทด
ครู
37,830
4
นายบุญมา ช่างไถ
ครู
38,620
5
นายบัญชา ย่านงูเหลือม
ครู
43,080
6
น.ส.สะอาด สายเพชร
ครู
39,370
7
นางจุฑารัตน์ เจนรัมย์
ครู
37,830
8
นางจีรวัฒน์ มนุษย์ชาติ
ครู
23,940
9
นายสุวัฒน์ รัตนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31,870
10
นายสงวน สุพรรณ์
พนักงานบริการ
17,550