สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโกรกขี้หนู ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางปิยาภรณ์ ย่านงูเหลือม
ครู
45,290
2
นางสมควร ชุ่มหาญ
ครู
37,830
3
นางกัลชนา ธรรมมา
ครู
28,190
4
นางประพิณ พจนพงศ์
ครู
29,690
5
นางวรรณี วรรณชาลี
ครู
25,440
6
นางจิราภรณ์ ศุภนรากร
ครู
43,080
7
นางผกากรอง ช่างทอง
ครู
43,080
8
นางลาวัลย์ พัดเย็น
ครู
47,660
9
นางศิรินันท์ ชัยสมบัติ
ครู
35,640
10
นางลาลุน ศรีตะวัน
ครู
45,290
11
นางสอิ้ง ชำรัมย์
ครู
38,620
12
นางกาญจนา สดรัมย์
ครู
44,560
13
นางสุภาพร เวชการกุล
ครู
45,290
14
นายไพบูลย์ สดรัมย์
ครู
45,290
15
นายสมัย คงถือมั่น
ครู
46,040
16
นายสมพงษ์ ทูนมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170
17
นายเพชรรัตน์ เรืองไพศาล
พนักงานบริการ
15,720