สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  ไตรภูมิวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
33
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
พนักงานบริการ
1
5
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
1
นางราณี กาญจนพิมาย
ครู
48,540
2
นางทิพวรรณ วงศ์อิน
ครู
48,540
3
นางสุกัลยาณี ธีระวิวัฒนกิจ
ครู
45,290
4
นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์
ครู
24,440
5
นางพาชื่น ศิริเดชมงคลกุล
ครู
37,830
6
นางเอมอร ว่องเกียรติไพศา
ครู
46,040
7
นางศิริเพ็ญ มูลดี
ครู
41,580
8
นายอภิชาติ ชึดนอก
ครู
25,930
9
นางอริศรา ศรีงาน
ครู
30,020
10
น.ส.จันทนา สัสดี
ครู
26,450
11
นางพิสมัย เศรษฐนุรักษ์
ครู
46,760
12
นายสุทธิพงศ์ ทิพย์ศิลป์
ครู
48,540
13
นายเทพฤทธิ์ บุญผาง
ครู
15,440
14
นายปกรณ์ ศักดิ์ปกรณ์กานต
ครู
46,040
15
นายนพแก้ว ประยูรเมธา
ครู
35,640
16
นางวรรณา โรจนาวรรณ
ครู
39,370
17
นายชนินทร์ ธีระเดชากุล
ครู
41,580
18
นางวิจิตรา ตั้งตระกูล
ครู
37,900
19
นางนภาพร สระประเทศ
ครู
45,290
20
นายสมัย รอดอารี
ครู
46,040
21
นางพิศมัย สหวงษ์
ครู
51,170
22
นางดวงเดือน ฉาไธสง
ครู
45,290
23
นายแมน ศรีสันติธรณ์
ครู
40,860
24
นางชไมพร ศรีฉายา
ครู
39,370
25
นางสุไม ทัศนาวิวัฒน์
ครู
48,540
26
นางวรรธนา ธีระเดชากุล
ครู
45,290
27
นางดาวหลง บุญญะฤทธิ์
ครู
39,370
28
นางอำไพ แกล้วกล้า
ครู
43,800
29
นางสุภาพร พิศสมัย
ครู
37,830
30
นายสุรศักดิ์ อินยะโพธิ์
ครู
46,760
31
นายสมยศ ธีระวิวัฒนกิจ
ครู
46,040
32
นางจันทร์จิรา ดียิ่ง
ครู
42,330
33
นายจรูญ ครุฑสามารถ
ครู
37,830
34
นายประหยัด กล้าหาญ
ช่างไม้-ช่างปูน
17,890
35
นายวันชัย ภัณฑลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420
36
นายวินัย โยธิน
พนักงานบริการ
17,890
37
นายวัชรินทร์ สุขรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
38
นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21,460