สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
24
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายจตุรภัทร สร้อยคำ
ครู
41,580
2
นางบุญสอน คิดรัมย์
ครู
37,200
3
นางดารารัตน์ จารพิมพ์
ครู
35,120
4
นางกรวิภา สวนบุรี
ครู
33,140
5
นางพรทิพย์ ประสีระเตสัง
ครู
46,760
6
นางภัควรรณ กมลบูรณ์
ครู
37,830
7
นายชาญวิทย์ วงศ์ลีธีระกิจ
ครู
46,760
8
นางนงเยาว์ แสวงศรี
ครู
42,330
9
นางบุษบา กุลกิตติยานนท์
ครู
46,040
10
นางสุนีย์ อังคตรีรัตน์
ครู
37,830
11
นางดุษฎี ครรภาฉาย
ครู
37,900
12
นางวรรณี สุโข
ครู
37,830
13
นางฐิติพร กมลมุนีโชติ
ครู
47,660
14
นางสุนทรี ทัพขวา
ครู
46,760
15
นางฐิตารีย์ บุญมี
ครู
46,760
16
นางสุรีย์ หมายบุญ
ครู
51,170
17
นางอุษณีษ์ นึกชอบ
ครู
48,540
18
นางทัศพร ชมกลิ่น
ครู
52,060
19
นางแสงเพชร พัฒนประเทศ
ครู
37,830
20
นางเปรมวดี รัตกูล
ครู
41,580
21
นางชูศรี การเกษ
ครู
50,290
22
น.ส.ศุภวรรณ หาญสุวรรณ
ครู
37,830
23
นายษัษฐี ศรีนาคา
ครู
46,040
24
นางวริษา สะอาดรัมย์
ครู
31,250
25
นายสมดุลย์ ดีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
26
นางจรรยา เทวัญรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420