สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  อนุบาลบุรีรัมย์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
67
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
พ.บริการอัดสำเนา
1
5
พนักงานบริการ
1
6
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4
7
ลูกจ้างประจำ
1
1
นางนพคุณ ทองบ่อ
ครู
28,810
2
นางศิริพร ขันใส
ครู
53,080
3
นางณัฐญา โพธิชัย
ครู
43,080
4
นางนิ่มนวน เชื่อมชัยตระกูล
ครู
37,830
5
นายทศเพชร บุญยงค์
ครู
40,100
6
นางสุมาลี กวินพิญชญนันท์
ครู
39,370
7
นายนพรัตน์ แก้วระวัง
ครู
46,760
8
นางปราณี ทิพธนามาศ
ครู
48,540
9
นางจารุณี ศรีบุญนาค
ครู
51,170
10
นางวารุนีย์ พันธ์ศรี
ครู
32,510
11
นางมณีแสง เทศทิม
ครู
48,540
12
นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์
ครู
39,370
13
นางนันทพร ฮิวจ์ส
ครู
40,860
14
นายสุวิทย์ สืบขำเพชร
ครู
45,290
15
นายอำนวย นนธิจันทร์
ครู
41,580
16
นางสมหมาย เจียมใจ
ครู
48,540
17
นางวาสนา อึงวัชณปาน
ครู
45,290
18
นางฑิตดุษิตา บัวศรี
ครู
31,870
19
นางกัญญ์ณพัชญ์ วิวัตรชัย
ครู
19,460
20
น.ส.ดวงพร กีรติตระกูล
ครู
37,200
21
นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์
ครู
37,900
22
นางอมรา บุญนำพา
ครู
39,370
23
นางรุ่งนภา เหมือนวาจา
ครู
20,960
24
นางภาวิณี สรรเพชุดา
ครู
40,860
25
น.ส.นฤมล เรืองประโคน
ครู
19,920
26
นางจุฑาทิพย์ วรเชษฐ์
ครู
46,760
27
นางสาลินี สุทธิ
ครู
30,020
28
นางเพ็ญสิริ เศวตรพัชร์
ครู
40,860
29
นายเรืองยศ ล้อธีรพันธ์
ครู
42,330
30
นางฉันทนา อักษรณรงค์
ครู
43,800
31
นางรักธนิตา โพธิมาศ
ครู
47,660
32
นางวิลาวรรณ บุญวงศ์
ครู
40,860
33
นางกาญจนา มะลิวัลย์
ครู
37,830
34
น.ส.มะลิวัลย์ เพ็งประโคน
ครู
46,040
35
นางอรุณวรรณ เตียรถ์วัฒนานนท์
ครู
48,540
36
นางปิยะรัตน์ สุทธิประภา
ครู
42,330
37
นางศิริพร กาญจนา
ครู
44,560
38
นางมาลัย หิรัญวัฒนสุข
ครู
43,800
39
นางสุภาพร สมัครการ
ครู
37,900
40
นางรัฐกานต์ ล้อธีรพันธ์
ครู
41,580
41
นางสถาพร สังข์อินทร์
ครู
46,040
42
นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์
ครู
46,040
43
นางปราจิต ไขกระโทก
ครู
37,830
44
นางนงเยาว์ วรรณโกษิตย์
ครู
46,040
45
นางสุภา สืบขำเพชร
ครู
46,760
46
นางบัวทิพย์ ทิพย์อักษร
ครู
50,290
47
นางจิตวิภา ชนะวิเศษ
ครู
52,060
48
นางกัลยาณี รักษ์อุดมการณ์
ครู
48,540
49
นางอรอนงค์ วัชเรนทร์วงศ์
ครู
53,080
50
นางสุเมตตา แพนแก้ว
ครู
46,040
51
น.ส.รุ่งนภา ศรีสันติธรณ์
ครู
39,370
52
นางสุชน มันตาพันธ์
ครู
52,060
53
นางรัชฎาภรณ์ สุริวรรณ
ครู
43,800
54
นางบุญล้อม ถิ่นทัพไทย
ครู
33,850
55
นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์
ครู
43,080
56
นางเจียมจิต นาเมืองรักษ์
ครู
46,040
57
นางปราณีต ก้องตรีสกุล
ครู
46,040
58
นางเยาวรัตน์ ภัณฑลักษณ์
ครู
37,830
59
นายพิษณุ ไสยประจำ
ครู
37,200
60
นายอาทิตย์ มณีวรรณ
ครู
39,370
61
นางดรุณี ถ้วยงาม
ครู
46,760
62
นางฉวีวรรณ ราชกิจ
ครู
34,470
63
น.ส.รชรินทร์ อนันตวิเชียร
ครู
37,830
64
นางธนภรณ์ นิยมศรี
ครู
46,040
65
นายประกาศิต รินไธสง
ครู
42,330
66
นางวัชราภรณ์ สินธุรัตน์
ครู
46,040
67
นางเอื้อมพร เชาวนกุล
ครู
52,060
68
น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
9,440
69
นายมานะ อักษรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
70
นายชื่น อุไรรัมย์
พ.บริการอัดสำเนา
13,770
71
นางพนิสา ดำเนิน
พนักงานบริการ
15,610
72
นางเอื้อมพร แก้วระวัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
61,110
73
นายสันติ บำรุงธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900
74
นายสุชาติ บุญวีรบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
52,060
75
นายเรืองฤทธิ์ ศรีทองเติม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
36,250
76
นายแผ้ว แก้วอรสาร
ลูกจ้างประจำ
16,030