สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  ประกาศธรรมคุณวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสังวาล เรืองคำไฮ
ครู
32,650
2
นางพูนทิพย์ เพิ่มพร้อม
ครู
34,430
3
นางอำนวย แสนธิ
ครู
34,430
4
นางเมตตา สมบัติมาก
ครู
37,830
5
นางจรรยา กุลสุทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
50,290