สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  คงชัยสิทธิ์วิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางนันทนา จูมจันทร์
ครู
45,290
2
นางชนิดา พาประจง
ครู
36,480
3
นางบุษบากร ร้อยขวัญ
ครู
37,900
4
นายยงยุทธ มูลจันทร์
ครู
43,080
5
นางปราณี บุญพุฒ
ครู
46,040
6
นายประจักษ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040