สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พ.บริการอัดสำเนา
1
1
นางบุญเรือง เข็มบุบผา
ครู
37,900
2
นางเยาวลักษณ์ ปักกุลนันท์
ครู
37,830
3
นางศิริวรรณ ศรีหาจักร์
ครู
23,940
4
นางสมใจ นัยวิกุล
ครู
46,040
5
นางศิริวรรณ หินคำ
ครู
48,540
6
นางวศินี จินพละ
ครู
32,060
7
นางสมปอง ศรีก้อม
ครู
37,900
8
นางวรรณี เพชรศรี
ครู
44,560
9
นางธนพร นันยา
ครู
37,200
10
นายสมบัติ เพียงไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
11
นายบุญรอด สมภารเพียง
พ.บริการอัดสำเนา
17,550