สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกวัด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุวรรณี เจริญพานิชย์กุล
ครู
50,290
2
นางทิพย์วรรณ เพ็งศรี
ครู
36,480
3
น.ส.บรรจง แขรัมย์
ครู
24,930
4
นางจันทิมา เย็นทรัพย์
ครู
33,800
5
นายออมสิน จรูญรักษ์
ครู
37,900
6
นางนันทนัช สายหยุด
ครู
37,830
7
นายมงคล สท้านพล
ครู
35,050
8
นางภคมน ศรีธรรมา
ครู
43,800
9
นางสมบัติ ชัชวาลย์
ครู
47,660
10
นางนิตยา สมศรี
ครู
37,830
11
นายสนิท นุชสาย
นักการภารโรง
13,070
12
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290