สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  เสนศิริอนุสรณ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
33
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พ.บริการอัดสำเนา
1
4
พี่เลี้ยง
1
5
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
1
นายสมศักดิ์ ทัศนาวิวัฒน์
ครู
49,420
2
นางศรินยา คุณประทุม
ครู
40,100
3
นางพรวิไล จุลเสวก
ครู
31,250
4
นางอรุณี สท้านพล
ครู
47,660
5
นางกนกกาญจน์ ศรีตะวัน
ครู
44,560
6
นายเรืองเดช รุมพล
ครู
33,260
7
นางสมวาสนา พูนภิญโญศักดิ์
ครู
41,580
8
นางกาญจนา อุไรมาลย์
ครู
38,620
9
นางบุศรา พิทยานันทกุล
ครู
43,800
10
นางสร้อยมาลี ไกรสูรย์
ครู
42,330
11
นางสุชาดา ทัศนาวิวัฒน์
ครู
37,830
12
นางสมปอง ซารัมย์
ครู
39,370
13
นางพรอุรา สังขพัฒน์
ครู
29,420
14
นางวันทนา จำปาศรี
ครู
45,290
15
นางประกอบ เกิดนางรอง
ครู
35,120
16
นางอลิศรา ศรีสมบูรณ์
ครู
30,020
17
นางวรรณพร ผลเกิด
ครู
37,830
18
นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร
ครู
25,930
19
นางวิลาวัณย์ ธีระกุล
ครู
46,760
20
นายเสถียร สารกุมาร
ครู
51,170
21
นายวิรัตน์ เรืองประโคน
ครู
43,800
22
น.ส.ปริศนา วงศ์อิน
ครู
48,540
23
น.ส.โสภาวรรณ ศิริประภา
ครู
42,330
24
นางปาจรีย์ สินเรืองภากร
ครู
37,900
25
นางแวววลี สิริวรจรรยาดี
ครู
37,900
26
นางสุวรรณี สัสดี
ครู
38,620
27
นางสินีนาถ อินทรนิล
ครู
40,860
28
นางวนิดา ข้อสกุล
ครู
31,870
29
นางราตรี เนตรรัตน์
ครู
35,120
30
นางจันทร์จิรา คงเทียมศรี
ครู
24,440
31
น.ส.อรทัย พลรัมย์
ครู
23,940
32
น.ส.นงค์เยาว์ เรืองประโคน
ครู
37,830
33
นายยุทธชัย พิมพา
ครู
23,450
34
นายยุศกล อุไรมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
35
นายประยูร มิดแสง
พ.บริการอัดสำเนา
15,720
36
นางสัตตบงกช คงเทียมศรี
พี่เลี้ยง
12,090
37
นางรุ่งทิพย์ ประพิณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
43,080
38
นายมงคล คันธเสวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
42,330