สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  สพป.บร.1 ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3
2
เจ้าพนักงานธุรการ
6
3
เจ้าพนักงานพัสดุ
1
4
นักจัดการงานทั่วไป
7
5
นักทรัพยากรบุคคล
11
6
นักประชาสัมพันธ์
1
7
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6
8
นักวิชาการเงินและบัญชี
6
9
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1
10
นักวิชาการพัสดุ
1
11
นักวิชาการศึกษา
14
12
นิติกร
2
13
ผอ.สพท.
1
14
พ.ขับรถยนต์
3
15
พ.บริการอัดสำเนา
1
16
ยาม
1
17
รอง ผอ.สพท.
10
18
ลูกจ้างประจำ
6
19
ศน.
15
1
นายวิทยา สอนอาจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
37,830
2
น.ส.แววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
42,370
3
น.ส.ยุวนุช จงคลาดกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21,050
4
นางธัญญารัตน์ พินาศภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
14,220
5
นางสิปภา หมั่นสนาม
เจ้าพนักงานธุรการ
17,740
6
น.ส.สุนิสา ศิลาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
23,650
7
นางวันชะนา จันทร์เกาะ
เจ้าพนักงานธุรการ
28,740
8
นางนันท์นภัส ชัยประสิทธิโชค
เจ้าพนักงานธุรการ
21,480
9
นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ
27,450
10
ส.อ.สมศักดิ์ กะการัมย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
24,560
11
น.ส.ดำรงค์ ทำผ้า
นักจัดการงานทั่วไป
30,800
12
นางกาญจนา ศิริมนทกาน
นักจัดการงานทั่วไป
53,080
13
นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
26,190
14
น.ส.อรวรรณ ธนาคุณ
นักจัดการงานทั่วไป
26,210
15
นายธีรพงษ์ จินพละ
นักจัดการงานทั่วไป
28,590
16
นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี
นักจัดการงานทั่วไป
25,430
17
นางกัญญา ศิริวิโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป
42,990
18
น.ส.ปุณิกา แซ่เตียว
นักทรัพยากรบุคคล
25,260
19
นางฉวีวรรณ ศรีสุข
นักทรัพยากรบุคคล
33,620
20
นางอนันตยา พิมพ์ภู
นักทรัพยากรบุคคล
27,500
21
นางพรวิภา ศรีเวียง
นักทรัพยากรบุคคล
26,000
22
นางฐิติพร แขนดอนดู่
นักทรัพยากรบุคคล
38,910
23
น.ส.เกศิรินทร์ ก่อแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
26,760
24
นางอิศราพร พวงศรี
นักทรัพยากรบุคคล
32,410
25
นางดาวนภา ศุภจิตเมตตา
นักทรัพยากรบุคคล
36,880
26
นางอรุณี ทองกุล
นักทรัพยากรบุคคล
51,940
27
น.ส.วรรณพร สิทธิการค้า
นักทรัพยากรบุคคล
35,310
28
นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย
นักทรัพยากรบุคคล
27,090
29
น.ส.ศากุน ศิริพานิช
นักประชาสัมพันธ์
45,900
30
นายสุคนธ์ แน่นอุดร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
35,480
31
นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
25,920
32
น.ส.มยุรี อุทัยวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
37,590
33
น.ส.พรนิมิต โล้นพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
33,440
34
นายถวิล ศรเทพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
46,700
35
นายกร ปราชญ์รัฐกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
26,320
36
น.ส.อุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชี
25,540
37
นางศุภลักษณ์ ศรีสันติธรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
27,360
38
นางพรพรหม สวัสดิ์สุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
26,370
39
นางวิลาวัลย์ ตาละคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
32,760
40
นางมุนินทร์ ทะนารี
นักวิชาการเงินและบัญชี
26,320
41
น.ส.ฑติพร เหิดขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี
25,900
42
นางสุวิชา ทรงประโคน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
40,660
43
นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์
นักวิชาการพัสดุ
20,820
44
นายอนุชา ปะทิรัมย์
นักวิชาการศึกษา
21,750
45
นางเสาวคนธ์ สิบรัมย์
นักวิชาการศึกษา
26,600
46
นางประไพรัตน์ บารัมย์
นักวิชาการศึกษา
26,180
47
นางจารุมาศ คณารักษ์
นักวิชาการศึกษา
36,160
48
นางบังอร ศิริจันทรกานต์
นักวิชาการศึกษา
27,560
49
น.ส.รัศมี ตระกูลรัมย์
นักวิชาการศึกษา
26,760
50
นางสุดาพร หงษ์นคร
นักวิชาการศึกษา
38,560
51
น.ส.พรรณเพ็ญ นิลนนท์
นักวิชาการศึกษา
48,590
52
นายจเร สัตยารักษ์
นักวิชาการศึกษา
53,080
53
นางนุศรา ชะปูแสน
นักวิชาการศึกษา
38,450
54
นางวัชรี เป็นพร้อม
นักวิชาการศึกษา
33,500
55
นายรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์
นักวิชาการศึกษา
38,830
56
น.ส.สุวรี เจริญรัมย์
นักวิชาการศึกษา
19,450
57
นางคำพวง วัชระเงิน
นักวิชาการศึกษา
27,770
58
นางเรวดี บัณฑิต
นิติกร
26,250
59
นายรัชพงศ์ จามรโชติ
นิติกร
35,610
60
นายสุพจน์ เจียมใจ
ผอ.สพท.
63,960
61
นายปริวัตร คำมั่น
พ.ขับรถยนต์
19,300
62
นายเอกชัย เกษมสุข
พ.ขับรถยนต์
19,300
63
นายอภิรักษ์ จันทวี
พ.ขับรถยนต์
17,890
64
นายสัมฤทธิ์ แดงงาม
พ.บริการอัดสำเนา
13,160
65
นายสง่า อินวสันต์
ยาม
16,030
66
นายเอกชัย กาญจนา
รอง ผอ.สพท.
53,080
67
น.ส.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
รอง ผอ.สพท.
44,560
68
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
รอง ผอ.สพท.
41,580
69
นายนพรัตน์ ประสีระเตสัง
รอง ผอ.สพท.
53,080
70
นางสโรชินี โอชโร
รอง ผอ.สพท.
46,760
71
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
รอง ผอ.สพท.
30,620
72
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รอง ผอ.สพท.
33,140
73
นายสุพรรณ เป็นพร้อม
รอง ผอ.สพท.
61,110
74
นายลวด แก้วไธสง
รอง ผอ.สพท.
53,080
75
นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม
รอง ผอ.สพท.
45,290
76
ว่าที่พ.ต.เด่นเดช สินธุสกุล
ลูกจ้างประจำ
14,380
77
นายอภิชาติ อินยะโพธิ์
ลูกจ้างประจำ
17,890
78
นายนนทวัจน์ พัจนา
ลูกจ้างประจำ
18,950
79
นายดลยุทธ์ ศรีรังกูร
ลูกจ้างประจำ
13,770
80
นางยุบล ผิวผ่อง
ลูกจ้างประจำ
26,980
81
นายวิชัย อาญาเมือง
ลูกจ้างประจำ
15,000
82
นายวิวัฒน์ชัย ชุนตินธรารักษ์
ศน.
43,080
83
นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม
ศน.
40,100
84
น.ส.มนัสปอง ศรีทอง
ศน.
43,080
85
นางบังอร แก่นจันทร์
ศน.
51,170
86
นางแสงจันทร์ อุไรมาลย์
ศน.
60,150
87
นางรุ่งฤดี หมั่นการ
ศน.
43,800
88
นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์
ศน.
36,840
89
นายมนู เฮงขวัญ
ศน.
52,060
90
นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ
ศน.
49,420
91
ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี
ศน.
45,290
92
นายปัญญา ยางนอก
ศน.
53,080
93
นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
ศน.
43,080
94
นายอดุลย์ สุชิรัมย์
ศน.
45,290
95
นายศราวุธ โรจนาวรรณ
ศน.
40,100
96
นางพรณิชา บาร์เบอร์
ศน.
35,800