สรุปรายการรับ  - จ่ายเงินประจำเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

pre_namname1 name2   ตำแหน่ง post_name
โรงเรียน  s_name อำเภอ d_name

ชื่อ นามสกุล
เดือน
รวมรับ
รวมจ่าย
สุทธิ
หมายเหตุ
pre_namname1 name2
เมษายน 2557
0.00
0.00
0.00
.
pre_namname1 name2
กุมภาพันธ์ 2557
0.00
0.00
0.00
.

 

 
ลงชื่อ...................................................
 
 
 
 
14 พฤศจิกายน. 2561