รายการเงินเดือน/ค่าจ้าง
บำนาญ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เข้าระบบ   ข้าราชการ/ลูกจ้าง    พนักงานราชการ
ติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอย่างอื่น
ติดต่อ chainoy_4@hotmail.com

**ชื่อ**  จำนวนผู้รับเงิน(ประจำ)
วิธีใช้งานระบบ

 

 

เงิข้าราชการบำนาญ

 

 

admin1   admin 2   admin3 111   222  333  ตารางข้อมูล  admin