1031010201   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 68.00 64.00 37.50 65.00 52.50 74.80 65.00 76.00  
MEAN 52.88 48.75 28.75 39.38 34.69 66.11 41.88 51.75 45.52
MIN 28.00 34.00 17.50 15.00 22.50 48.20 25.00 32.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4513 31100291 สมทิตย์ ฉ่ำเวชะ 62.00 44.00 17.50 15.00 22.50 61.20 45.00 48.00 39.40
2 4514 31100285 พิมพ์ชนก พิมานรัมย์ 56.00 64.00 30.00 25.00 30.00 74.80 30.00 52.00 45.23
3 4515 31100286 ภาณุมาศ แซ่ซิ้ม 32.00 50.00 35.00 25.00 40.00 67.60 35.00 48.00 41.58
4 4516 31100283 นันทนา ดาทอง 68.00 44.00 32.50 35.00 37.50 65.10 55.00 56.00 49.14
5 4517 31100284 พันธกานต์ อาจกล้า 60.00 48.00 22.50 35.00 35.00 71.20 35.00 56.00 45.34
6 4518 31100290 สมชาย ใหญ่รัมย์ 28.00 34.00 20.00 35.00 30.00 48.20 40.00 40.00 34.40
7 4519 31100293 สุนิตา ดาทอง 48.00 52.00 25.00 35.00 30.00 71.20 35.00 60.00 44.52
8 4520 31100294 อดิศักดิ์ โกติรัมย์ 46.00 48.00 30.00 35.00 40.00 64.00 45.00 48.00 44.50
9 4521 31100282 ธีระศักดิ์ ดูชาติรัมย์ 60.00 36.00 35.00 40.00 40.00 65.10 55.00 60.00 48.89
10 4522 31100289 สถาพร ป้อมพิทักษ์ 52.00 48.00 27.50 40.00 47.50 65.10 55.00 44.00 47.39
11 4523 31100292 สมพงษ์ ด้ายรินรัมย์ 52.00 50.00 27.50 40.00 27.50 71.20 35.00 60.00 45.40
12 4524 31100295 อรพรรณ เจียมรัมย์ 62.00 64.00 37.50 45.00 40.00 65.10 55.00 52.00 52.58
13 4525 31100296 อรวรรณ โกติรัมย์ 48.00 44.00 22.50 45.00 25.00 64.00 25.00 56.00 41.19
14 4526 31100287 วราภรณ์ แชมรัมย์ 40.00 42.00 32.50 55.00 35.00 67.60 30.00 40.00 42.76
15 4527 31100288 วุฒิพงษ์ เทียมเมฆ 64.00 54.00 35.00 60.00 52.50 65.10 30.00 32.00 49.08
16 4528 31100281 จันทิมา ทะรินรัมย์ 68.00 58.00 30.00 65.00 22.50 71.20 65.00 76.00 56.96