1031010196   จำนวน    16 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 64.00 74.00 62.50 55.00 65.00 74.80 85.00 84.00  
MEAN 48.13 57.38 34.06 33.13 39.38 66.35 55.63 64.00 49.75
MIN 24.00 36.00 15.00 15.00 17.50 56.80 35.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4405 31100597 ชลธิชา เงินราช 42.00 52.00 27.50 30.00 40.00 64.00 35.00 48.00 42.31
2 4406 31100598 นันทนาพร คำลอย 40.00 54.00 42.50 25.00 50.00 68.70 35.00 40.00 44.40
3 4407 31100599 ปฏิมากร อุ้มพิมาย 62.00 72.00 20.00 55.00 65.00 68.70 85.00 52.00 59.96
4 4408 31100600 ปลายทอง แจ้งศรียา 62.00 62.00 22.50 55.00 35.00 60.40 50.00 60.00 50.86
5 4409 31100601 พัชริดา สาเหลา 46.00 52.00 20.00 25.00 50.00 71.20 40.00 40.00 43.02
6 4410 31100602 รัตน์ติพงษ์ งามศิริ 58.00 62.00 17.50 50.00 57.50 68.70 75.00 68.00 57.09
7 4411 31100603 วรวุฒิ สีลา 60.00 64.00 30.00 35.00 47.50 66.20 65.00 68.00 54.46
8 4412 31100604 วิไลวรรณ กันสูง 34.00 36.00 22.50 30.00 17.50 56.80 40.00 52.00 36.10
9 4413 31100605 วุฒิพงษ์ ช่วยพันธ์ 48.00 64.00 15.00 35.00 35.00 65.10 40.00 60.00 45.26
10 4414 31100606 ศักดิ์ประสิทธิ์ จงใจงาม 64.00 58.00 17.50 35.00 35.00 73.40 40.00 60.00 47.86
11 4415 31100607 ศุภษร กำนนท์ 28.00 46.00 45.00 15.00 37.50 60.40 70.00 76.00 47.24
12 4416 31100608 สมพร คำสะรัมย์ 24.00 50.00 45.00 30.00 25.00 56.80 70.00 72.00 46.60
13 4417 31100609 สิรินยา กรรมจันทร์ 64.00 62.00 55.00 30.00 37.50 71.20 60.00 84.00 57.96
14 4418 31100610 สุชาวดี ประเสริฐสังข์ 42.00 48.00 50.00 25.00 35.00 74.80 65.00 76.00 51.98
15 4419 31100611 อัศม์เดช สาลางาม 38.00 74.00 52.50 30.00 32.50 67.60 50.00 84.00 53.58
16 4420 31100612 อานันต์ ศักดิ์สีเท่า 58.00 62.00 62.50 25.00 30.00 67.60 70.00 84.00 57.39