1031010193   จำนวน    5 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX 60.00 70.00 32.50 65.00 52.50 72.30 80.00 68.00  
MEAN 42.80 52.80 30.00 47.00 40.00 64.60 56.00 52.00 48.15
MIN 24.00 24.00 22.50 35.00 22.50 57.90 40.00 40.00  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 4315 31100508 กิตติพัฒน์ ประเสริฐแก้ว 60.00 70.00 32.50 40.00 40.00 61.50 45.00 48.00 49.63
2 4316 31100509 ชาคริตส์ พันลิ 34.00 52.00 30.00 55.00 47.50 57.90 50.00 56.00 47.80
3 4317 31100510 ปฏิภาณ โยธิกา 40.00 66.00 22.50 35.00 37.50 72.30 65.00 48.00 48.29
4 4318 31100511 ปรางประภา คำบาง 56.00 52.00 32.50 65.00 52.50 65.10 80.00 68.00 58.89
5 4319 31100512 อานนท์ สุขจิตร 24.00 24.00 32.50 40.00 22.50 66.20 40.00 40.00 36.15